Đội ngũ nhân sự

Lê Miên Thụy
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Lương Trí Quang
Tổng Giám đốc
Nguyễn Phi Khâm
Giám đốc Điều hành
Vũ Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Tài chính
Nguyễn Đình Luyện
Giám Đốc Kinh Doanh
Trần Anh Tuấn
Giám đốc Khối nội thất
Nguyễn Thơm
Giám đốc Dự án
Tạ Quang Vinh
Giám đốc Đấu thầu
Nguyễn Văn Isamaenl
Giám đốc Nhân sự
Dương Xuân Tòng
Giám đốc Thiết bị & An toàn
Mạch Thọ Long
Giám đốc Hành Chính Tổng hợp
Nguyễn Phúc Bình An
Giám đốc Kỹ thuật
Võ Hoài Nam
Giám đốc Pháp chế & Hệ thống
Nguyễn Thị Bé Loan
Kế toán trưởng
Bùi Bá Hiền
Giám đốc Phát triển kinh doanh
Trần Thanh Cường
Giám đốc Dự án M&E
Nguyễn Minh Hà
Giám đốc Khối cơ điện
Lai Tấn Hùng
Giám đốc Kinh Doanh
Hồ Bảo Long
Chỉ huy trưởng
Đặng Trần Đức
Chỉ huy trưởng
Vũ Văn Huynh
Chỉ huy trưởng
Nguyễn Duy Vũ
Chỉ huy trưởng
Trần Văn Minh
Chỉ huy trưởng
Võ Văn Đức
Chỉ huy trưởng
Đàm Thái Thủy
Chỉ huy trưởng
Trần Thanh Sang
Trưởng ban An toàn
Lê Miên Thụy
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Lương Trí Quang
Tổng Giám đốc
Nguyễn Phi Khâm
Giám đốc Điều hành
Vũ Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Tài chính
Nguyễn Đình Luyện
Giám Đốc Kinh Doanh
Trần Anh Tuấn
Giám đốc Khối nội thất
Nguyễn Thơm
Giám đốc Dự án
Tạ Quang Vinh
Giám đốc Đấu thầu
Nguyễn Văn Isamaenl
Giám đốc Nhân sự
Dương Xuân Tòng
Giám đốc Thiết bị & An toàn
Mạch Thọ Long
Giám đốc Hành Chính Tổng hợp
Nguyễn Phúc Bình An
Giám đốc Kỹ thuật
Võ Hoài Nam
Giám đốc Pháp chế & Hệ thống
Nguyễn Thị Bé Loan
Kế toán trưởng
Bùi Bá Hiền
Giám đốc Phát triển kinh doanh
Trần Thanh Cường
Giám đốc Dự án M&E
Nguyễn Minh Hà
Giám đốc Khối cơ điện
Lai Tấn Hùng
Giám đốc Kinh Doanh
Hồ Bảo Long
Chỉ huy trưởng
Đặng Trần Đức
Chỉ huy trưởng
Vũ Văn Huynh
Chỉ huy trưởng
Nguyễn Duy Vũ
Chỉ huy trưởng
Trần Văn Minh
Chỉ huy trưởng
Võ Văn Đức
Chỉ huy trưởng
Đàm Thái Thủy
Chỉ huy trưởng
Trần Thanh Sang
Trưởng ban An toàn
Lawrence Peh
Cố vấn cấp cao
Brett Nathan
Cố vấn cấp cao
Lawrence Peh
Cố vấn cấp cao
Brett Nathan
Cố vấn cấp cao