Đội ngũ nhân sự

Lê Miên Thụy
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Lương Trí Quang
Tổng Giám đốc
Nguyễn Phi Khâm
Giám đốc Điều hành
Võ Sĩ Hoài
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
Phạm Phú Thiên
Giám đốc Dự án
Tạ Quang Vinh
Giám đốc Đấu thầu
Nguyễn Mạnh Tuấn
Giám đốc Dự án (Trưởng VP Đại diện Miền Bắc)
Nguyễn Thơm
Giám đốc Dự án
Vĩnh Đạt
Giám đốc Quản lý Thi công Cơ Điện
Nguyễn Văn Isamaenl
Giám đốc Nhân sự
Dương Xuân Tòng
Giám đốc Thiết bị & An toàn
Nguyễn Đình Luyện
Giám Đốc Pháp Lý Dự Án
Trần Anh Tuấn
Giám đốc Khối nội thất
Mạch Thọ Long
Giám đốc Hành Chính Tổng hợp
Nguyễn Phúc Bình An
Giám đốc Kỹ thuật
Võ Hoài Nam
Giám đốc Pháp chế & Hệ thống
Nguyễn Thị Bé Loan
Kế toán trưởng
Trần Thanh Cường
Giám đốc Dự án M&E
Nguyễn Minh Hà
Giám đốc Đấu thầu Cơ điện
Lai Tấn Hùng
Giám đốc Kinh Doanh
Hồ Bảo Long
Chỉ huy trưởng
Đặng Trần Đức
Chỉ huy trưởng
Vũ Văn Huynh
Chỉ huy trưởng
Nguyễn Duy Vũ
Chỉ huy trưởng
Trần Văn Minh
Chỉ huy trưởng
Võ Văn Đức
Chỉ huy trưởng
Đàm Thái Thủy
Chỉ huy trưởng
Lê Miên Thụy
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Lương Trí Quang
Tổng Giám đốc
Nguyễn Phi Khâm
Giám đốc Điều hành
Võ Sĩ Hoài
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh
Phạm Phú Thiên
Giám đốc Dự án
Tạ Quang Vinh
Giám đốc Đấu thầu
Nguyễn Mạnh Tuấn
Giám đốc Dự án (Trưởng VP Đại diện Miền Bắc)
Nguyễn Thơm
Giám đốc Dự án
Vĩnh Đạt
Giám đốc Quản lý Thi công Cơ Điện
Nguyễn Văn Isamaenl
Giám đốc Nhân sự
Dương Xuân Tòng
Giám đốc Thiết bị & An toàn
Nguyễn Đình Luyện
Giám Đốc Pháp Lý Dự Án
Trần Anh Tuấn
Giám đốc Khối nội thất
Mạch Thọ Long
Giám đốc Hành Chính Tổng hợp
Nguyễn Phúc Bình An
Giám đốc Kỹ thuật
Võ Hoài Nam
Giám đốc Pháp chế & Hệ thống
Nguyễn Thị Bé Loan
Kế toán trưởng
Trần Thanh Cường
Giám đốc Dự án M&E
Nguyễn Minh Hà
Giám đốc Đấu thầu Cơ điện
Lai Tấn Hùng
Giám đốc Kinh Doanh
Hồ Bảo Long
Chỉ huy trưởng
Đặng Trần Đức
Chỉ huy trưởng
Vũ Văn Huynh
Chỉ huy trưởng
Nguyễn Duy Vũ
Chỉ huy trưởng
Trần Văn Minh
Chỉ huy trưởng
Võ Văn Đức
Chỉ huy trưởng
Đàm Thái Thủy
Chỉ huy trưởng